I. INLEDNING

1 § Namn

Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen (SRNF); English – Swedish Ranger & Conservation Association (SRCA)

2 § Säte

Föreningens säte och juridiska hemvist ligger hos den sittande ordförande.

3 § Datum föreningen bildades och stadgarna antagits

Föreningen bildades vår 2020. Stadgarna blev klar och inlämnades till Skatteverket den 21a augusti 2020.

4 § Form

SRNF omfattar formen näringsdrivande ideell föreningen som innebär att organisationen får driva någon form av näringsverksamhet.

5 § Non profit och Uppdrag

SRNF kan endast arbeta för medlemmarnas ekonomiska intressen genom föreningens syftets verksamhet i form av anställning av medlemmar. Medlemmar får arbeta på uppdrag som främja naturvård, SRNF och medlemmarnas intresse genom föreningens verksamhet. SRNF är en nonprofitorganisation och allt överskott går tillbaka till den ideella verksamhet som SRNF driver.

II. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6 § Föreningens syfte

Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen (SRNF) blir den professionella sammanslutningen av svenska rangers. SRNF är en partipolitiskt obunden förening för individer och organisationer som jobbar inom ranger-yrket.

I enlighet med IRF (International Ranger Federation), definierar SRNF en ranger som en person vars jobb innebär det praktiska skyddet, bevarandet och skötseln av allmän skyddad natur, naturområden och vildmarker, samt historiska och kulturella platser. En ranger jobbar med tillsyn och tolkning av sådana platser och är en länk mellan det lokala samhället och myndigheterna.

Föreningens syfte är att främja och skydda medlemmars intresse och ranger-yrket, enligt ovanstående definitionen av ’ranger’. Föreningen främjar utbyte av erfarenheter, professionell utbildning/certifiering samt kamratskap bland medlemmarna. SRNFs syfte är också att förbättra främjandet av naturvård på ett sätt som är konfliktförebyggande. SRNF samarbetar samtidigt med andra aktörer inom naturvårdsområdet, dock håller SRNF sig opartiskt när det gäller åsikter som hålls av andra individer och grupper för att lindra konflikter mellan människor och vilt.

7 §  Föreningens Målsättning

 • Att möjliggöra och stärka kommunikation och samarbete mellan rangers i hela Sverige.
 • Att främja ranger-intressen och utbyte av erfarenheter genom konferenser, möten och nyhetsutskick.
 • Att stärka samarbete och utveckling av ranger-yrket genom samarbete och dialog med internationella ranger-föreningar.
 • Att stärka ranger-yrket genom olika projektprogram och utbildningar organiserade av föreningen eller samarbetspartners.

8 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

10 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om situationer förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

11 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

12 § Redigerande av stadgarna

1. Det är emot SRNFs regler att ändra, lägga till eller ta bort sektioner i stadgarna;

 • som inte hör till främjande av rangers intressen
 • som verkar emot naturvård, samt skydd, bevarande och skötsel av naturen
 • som gör att SRNF inte är opartiska mot andra individer eller organisationers åsikter
 • som verkar emot definitionen som ranger och försämra utveckling av ranger-yrket och professionaliteten
 • som gör att SRNF inte är obunden till partipolitik och/eller religion
 • som gör det sämre för rangers omständigheter, arbetsvillkor, effektivitet, befogenheter eller rättigheter
 • som gör att SRNF har koppling* till andra organisationer på ett sätt där endast SRNF främjar den andra organisationens intressen och/eller åsikter. En sådan koppling får endast sker om både SRNF och den andra organisationens intressen främjas och det är i riktlinjen med ranger-yrkets definition och föreningens intressen och naturskydd och gör att SRNF är opartisk mot den andra partens åsikt. Undantaget från denna regel är endast för välgörenhetsskäl för andra naturvårds-, naturskydds- eller rangerorganisationer som verkligen behöver stöd. Styrelsen beslutar om den aktuella åtgärden.

          * Koppling betyder någon form av samarbete, avtal, överenskommelse eller någon annan synonym av samma betydelse där två parter arbetar tillsammans oavsett grad.

2. Det är emot SRNF regler att ändra, lägga till eller ta bort paragraf 12§, 18§ utan 3/4 röstmajoritet i fördel av ändringar.

3. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

13 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till The Thin Green Line Foundation och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

III. FÖRENINGENS MEDLEMMAR

14 §     Medlemskap

a. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

b. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

c. Föreningen består av följande medlemskapen:

 • Professionella medlemmar: medlemskapet kan förvärvas av alla som arbetar som ranger och är anställda av staten. Övriga yrken hos myndigheter och kommuner som omfattar liknande uppdrag godtas om styrelsens bedömer att de uppfyller ranger-definitionen (exempelvis en kommunal Driftarbetare som arbetar huvudsakligen med naturvård på allmänna naturområden). De här medlemmarna har en röst. Professionella medlemmar får använda “Ranger, SRNF – Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen” (och/eller “Ranger, SRCA – Swedish Ranger & Conservation Association”) efter sina namn i professionella sammanhang och kommunikation.

Exempel på yrke som tillhör denna grupp: –

Naturvårdsvakt

Naturbevakare

Jakt/Fisketillsynsmän

Naturvårdare

 • Volontär medlemmar: medlemskapet kan förvärvas av alla som vill delta som en volontär ranger och stödja yrket. Även säsonganställda eller F-skattsedel registrerade rovdjursinventerare hör till volontärgruppen. Volontär-medlemmar har endast en rådgivande rösträtt. Styrelsen beslutar om ansökningar och antagning. Volontär medlemmar får använda “Volontär, SRNF – Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen” (och/eller “Volonteer, SRCA – Swedish Ranger & Conservation Association”) efter sina namn i professionella sammanhang och kommunikation.
 • SRNF vänner: medlemskapet kan förvärvas av alla som vill stöda ranger-yrket i Sverige. Sponsor-medlemmar har endast en rådgivande rösträtt. Styrelsen beslutar om ansökningar och antagning. SRNF Vänner kan ange ”Vänner, SRNF – Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen” (och/eller ”Friends, SRCA – Swedish Ranger & Conservation Association”) efter sina namn i professionella sammanhang och kommunikation.
 • Hedersmedlem: Styrelsen har rätt att utse en person till hedersmedlem.

15 §     Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

16 §     Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde medlem. Den uteslutna medlemmen har då rätt att överklaga beslutet och föreningens medlemmar får möjlighet att rösta om beslutet vid nästkommande stämma eller via en extra stämma om så krävs (enligt 28 §).

17 §     Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen och i enlighet med dataskyddsförordningen

18 §     Medlemsregler

Alla medlemmar omfattas av följande regler:

 1. Medlem skall följa föreningens stadgar, regler och föreskrifter.
 2. Medlem får inte använder SRNF att främja eget intresse inom grenar som inte hör till ranger-yrket/definition och inte kan tolkas som opartisk.
 3. Medlem skall jobba enligt svensk lagstiftning och alltid upprätthålla lagen.
 4. Medlem skall inte sätta sig i eller kommentera på ämnen som är konfliktfyllda som gäller naturvårdsfrågan och andra politiska ämnen med egen åsikt.
 5. Medlem skall vara opartisk som medlem och inte använda SRNF för främjandet av eget eller andra organisationers intresse.
 6. Om medlem missköter sig och bryter mot ovanstående regler så kan medlemskapet avslutas omedelbart eller rösträtten nekas för alltid.

19 §     Opartiskhet, laglydighet och obunden

SRNF är alltid opartisk mot andra organisationers ställningstagande till naturvårdsfrågor fast jobbar alltid i riktlinjer med svensk lagstiftning och beslut. SRNF tar inte ställning till andra organisationers eller individers åsikter och främjar inte heller deras intresse vid eventuell dialog eller samarbete. Dock är SRNF partiskt angående medlemmarnas och ranger-yrkets arbetsvillkor och intresse generellt, till exempel; rangers omständigheter, arbetsvillkor, effektivitet, befogenheter eller rättigheter. Alla medlemmar är laglydiga och ska alltid upprätthålla lagen. Alla medlemmar är skyldiga att rapportera naturbrott till polisen enligt lagstiftningen. SRNF är obunden till partipolitik och religion och jobbar utifrån svensk lagstiftning.

20 §     Samarbete

Samarbete med andra organisationer eller individer sker enbart under de nedanstående riktlinjer:

 • Att främjandet av naturvård, naturskydd och/eller ranger-yrket är huvudsyftet.
 • Att SRNF förblir opartiskt emot andra organisationens åsikter inom Sverige eller utomlands.
 • Att organisationen i samarbete är medveten om och erkänner SRNFs syfte.
 • Att organisationen i samarbete är medveten om att SRNFs syftet är att arbeta i naturvård på ett konfliktförebyggande sätt.
 • Att SRNF är obunden till partipolitik eller religion.

IV. ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

21 §     Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

22 §     Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

23 §     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

24 §     Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

25 §     Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 12 § och 13 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

26 §     Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

27 §     Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens
  1. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 3 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år.
  3. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  4. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet, förutom övriga frågor som anmälts under punkt 5.

28 §     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 23 § och 24 §.

V. VALBEREDNINGEN

29 §     Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

VI. REVISORER

30 §     Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

VII. STYRELSEN

31 §     Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

32 §     Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • verkställa beslut fattade under årsmötet, enligt föreningens gällande stadgar och regler
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 30 §
 • förbereda årsmöte

33 §     Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

34 §     Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

close

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.